سیم با هادی غیر قابل انعطاف

 (Wire with Rigid Conductor (NYA